top of page

Kompetence orgánů obce

Správné fungování každé obce je zajištěno prostřednictvím základních a vedlejších orgánů obce, které jsou činné v jednotlivých oblastech společenského soužití. Základní orgány obce jsou – zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a obecní úřad. Základním orgánem obce je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. V naší obci žádnou takovou komisi nemáme, a proto všechny výbory a komise zřizované obcí patří mezi iniciativní a poradní orgány. Komise zřizuje rada obce a výbory zastupitelstvo. Orgánem obce je také obecní policie. Dalším typem jsou zvláštní orgány, které slouží především k řešení specifických problémů, jako jsou například povodně. Všechny tyto orgány jsou povinny se řídit zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Zastupitelstvo je vrcholným orgánem obce, který je přímo volen jejími obyvateli. Počet zastupitelů vychází z počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Zastupitelstvo obce Ratíškovice má 15 členů. Pravomoci zastupitelstva jsou vyhrazeny zákonem a mezi nejvýznamnější patří věci, týkající se programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, organizace obce a vydávání právních předpisů.


Rada obce je výkonným orgánem a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Členové rady jsou automaticky starosta a místostarosta, další členové jsou voleni zastupitelstvem z řad zastupitelů. Počet členů je vždy lichý a v Ratíškovicích se obecní rada skládá z 5 členů. Hlavním úkolem rady je připravovat návrhy pro zastupitelstvo obce a zabezpečit plnění usnesení, které zastupitelstvo přijalo. Mimo jiné také spravuje komise rady obce, působí jako kontrolní orgán, zabezpečuje hospodaření obce dle schváleného rozpočtu a vydává nařízení obce.


Starosta obce zastupuje obec navenek, není však statutárním orgánem obce. Starosta společně s místostarosty je volen zastupitelstvem ze svých řad. Samostatně může starosta jednat v záležitostech, které stanoví zákon, nebo mu svěřila rada obce. Starosta odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření za uplynulý rok, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a v neposlední řadě svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce.


Obecní úřad je orgán obce, který má organizačně – administrativní charakter a tvoří jej starosta, místostarosta, případně tajemník, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci obecního úřadu. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení. Obecní úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.


Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem obce, ze zákona je povinně vždy zřizován finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva, ostatní členové mohou být z řad občanů, počet členů je lichý a schází se dle potřeby. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Kontrolní výbor má za úkol kontrolu usnesení zastupitelstva a rady, kontrolu dodržování právních předpisů a další kontrolní činnosti, kterými je obec pověřila.


Komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů, kterými mohou být občané obce. Jejich hlavní funkcí je připravovat doporučení, připomínky a podněty pro radu obce. V Ratíškovicích máme komisi stavební, sociální, komisi životního prostředí, informační a povodňovou, která se svým charakterem může řadit mezi zvláštní orgány obce.


Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Obecní policii řídí starosta obce.


Zdroje:

Comments


bottom of page