top of page

Jsme PRO:

Pro krizové řízení / úsporná a pomocná řešení

Garanti oblasti:

Pro-Ratíškovice-06537.jpg

Ing. Martin Šupálek

Hana-Klimešová.jpg

Ing. Hana Klimešová

1. Zajištění administrativě-sociální služby (právní) pro občany

Aktuální stav:

Občané nemají k žádné takové službě nabízené obcí přístup. Vedlejší obec Milotice poskytuje zdarma právní službu více než 10 let.

Nový stav:

Rok 2022 je pro všechny občany velmi těžký. Vše začalo koronavirou krizí v roce 2020, pokračovalo přes krach energetických společností (např. Bohemia Energy), až po nynější ukrajinsko ruský konflikt, který má za následek energetickou krizi, tzn. nekontrolovatelný růst cen energií (elektřina, plyn) a inflaci ve výši více jak 16 %.

 

Stát nabízí pomoc (ať už dostatečnou nebo nedostatečnou, to ať posoudí každý sám) ve formě 5 000 Kč příspěvek na dítě do 18 let, sleva na domácnost na energie max. 13 000 Kč, příspěvek na bydlení, příspěvek v hmotné nouzi, příspěvek na péči, na dítě a jiné. Ne každý je tak zdatný si tyto příspěvky zařídit. Mnohdy v tom hraje roli také stud.

Naše představa je zajistit pro občany takovou administrativně-sociální službu, kdy by každý občan, který by pomoc potřeboval, 

  • přišel ve vyhrazený čas do budovy obecního úřadu. 

  • Zde by pověřená informovaná osoba pomohla s vyplněním formulářů, 

  • případně by podala informace (vyhledala), na jaké dávky by daný občan mohl mít nárok. 

Naším cílem je prioritně pomoci občanům. Pokud by pomoc od státu nebyla dostatečná, včasná a rychlá, snažili bychom se najít možnosti a prostředky jak pomoci jako obec. 

icon_penize.png

Financování: Z rozpočtu obce - nepřinese velké zatížení. Pokud předpokládáme pro začátek nabídku služby 1x za 14 dnů v rozsahu 3 hodin s hodinovou mzdou 300 Kč, dostaneme se na měsíční náklady ve výši 1 800 Kč, za rok pak 21 600 Kč.

2. Obecní energetická soběstačnost

Aktuální stav:

Aktuálně nejpalčivější problém nás všech. A stále ještě nevíme, kam až tato krize může zajít. Obec je závislá na smlouvách, které uzavřela již v minulosti. Pokud se budou ceny energií dále šplhat výš a výš, bude obec závislá na pomoci státu, na svých úsporách a v neposlední řadě bude obec hledat cestu jak a kde ušetřit. 

Úkolem vedení obce bude vytvořit obec co nejvíce soběstačnou. Tento úkol není jednoduchý a je časově také náročný, proto musí obec tento problém začít řešit co nejdříve.

Nový stav:

FVE/ tepelná čerpadla/ dobíjecí stanice

Ministerstvo životního prostředí nabízí dotační projekty na pořízení fotovoltaických elektráren na střechy obecních budov,  instalaci tepelných čerpadel či dobíjecích stanic pro elektromobily. V Ratíškovicích by bylo možné využít budovu hasičské zbrojnice, školky, školy, knihovny i obecního úřadu. 

Snažili bychom se maximálně využít všech dotačních programů, ať už z Ministerstva životního prostředí nebo z Ministerstva pro místní rozvoj, které by optimalizovaly energetickou náročnost a zároveň zajistily úsporu. Do budoucna je potřeba se také zamyslet nad dobíjecí stanicí pro elektromobily, zda by nebylo výhodné pořídit elektromobil pro účely například obecní policie či ji vybavit jízdními koly. 
 

Voda

Ratíškovice patří do jedné z nejsušších oblastí v ČR. Ministerstvo životního prostředí nabízí dotační program Dešťovka - dotace na pořízení velkoobjemových nadzemních nebo podzemních nádrží. 
 

Dále bychom se jako obec měli aktivně zajímat a zapojovat do dění kolem těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu, neboť právě zde se nachází zdroj pitné vody, který zásobuje naši obec. 
 

Ostatní úspory energií

Pokračování ve výměně úsporných svítidel (lampy veřejného osvětlení, osvětlení veřejných budov - vnitřní vnější) a podílení se na hledání řešení úspory spolu s okolními obcemi. 

icon_penize.png

Financování: Dotace z MŽP, případné dofinancování z obecního rozpočtu. 

3. Vlastní zpracování dotačních projektů

Aktuální stav:

Dotační projekty pro obec Ratíškovice zpracovává společnost PMCS s.r.o. z Břeclavi. Cena za zpracování dotačního projektu včetně vyřízení veškeré administrace a monitorovacích zpráv se pohybuje od 5 000 Kč do 30 000 Kč + 0,05 až 5 % z hodnoty získané dotace. 

Při projektu, který by stál 30 mil. Kč a dotace by činila 50 %, by si společnost za zpracování dotačního projektu vzala (budeme předpokládat střední hodnoty) 20 000 kč + 2 % z hodnoty 15 mil. Kč = 320 000 Kč. 

Nový stav:

V našem sdružení máme lidi, kteří mají zkušenosti se zpracováním dotací a dokázali by si VYBRANÉ projekty SAMI zpracovat včetně kompletní administrace a následných monitorovacích zpráv.

icon_penize.png

Financování: Tím, že si velkou část práce uděláme sami, ušetříme z rozpočtu peníze. Kdybychom předpokládali 1 malý dotační projekt ročně, můžeme ušetřit 50 až 100 000 Kč.

4. Připravenost k řešení kritických situací - covid, tornádo

Aktuální stav:

Za poslední 2 roky jsme se setkali s něčím, co ani pamětníci nepamatují - covid, problémy se suchem, s přívalovými srážkami a dokonce tornádem.

Nový stav:

Obec by měla být do určité míry přichystaná na tyto situace, aby je alespoň v první fázi co nejlépe mohla zvládnout. Musí se snažit získávat podporu ze státních pomocí, a to z příslušných ministerstev. Jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj a o Ministerstvo životního prostředí. Obě tato ministerstva, samozřejmě i Ministerstvo vnitra,  se snaží poskytovat finanční prostředky, a to v rámci dotačního programu na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů.
 

V naší obci je SDH Ratíškovice vždy jako první zapojen do krizových a nečekaných situací. Proto by měla být podpora a investice směřována výhradně k nim.
 

Dále podporujeme, aby v krizových situacích vznikl krizový štáb, který se bude scházet dle potřeby. 

5. Obecní půjčka na zelenou úsporám

Aktuální stav:

Se zvyšováním cen energií a tlakem na využití alternativních zdrojů, dochází k tomu, že se občané začínají zajímat o tuto problematiku. Často poptávají nacenění například FVE, ovšem pořizovací ceny projektů jsou vysoké a i přesto, že existuje program Zelená úsporám a část investice se vrátí, jsou lidé často nuceni sáhnout po veškerých svých rezervách. 

Např. cena fotovoltaické elektrárny na průměrný rodinný dům se pohybuje okolo 500 000 Kč (dotace z toho činí 200 000 Kč). Majitelé domu musí tuto cenu nejdříve kompletně zaplatit a žádat o dotaci až zpětně. Vyřízení dotace může trvat 3-4 měsíce. Po celou tuto dobu je tedy majitel bez svých rezervních prostředků. A připusťme, že ne každá domácnost má takto vysokou rezervu. Při krátkodobém bankovním úvěru se pak cena zbytečně zvyšuje o úroky.

V současné době naše obec poskytuje půjčky pro občany na rekonstrukce rodinných domů. Skvělý projekt, který si přejeme, aby zůstal zachován. Nicméně seznam stavebních úprav, na které se obecní půjčka vztahuje, je omezen. A alternativní zdroje zde nejsou zahrnuty vůbec.

Nový stav:

Navrhujeme rozšíření seznamu účelů, na které by mohla být poskytnuta půjčka, a to o:

  • fotovoltaické systémy, 

  • tepelná čerpadla, 

  • sběr dešťové vody. 

Věříme také, že bychom občanům mohli vyjít natolik vstříc, že by tato část úvěru byla bezúročná po dobu tří až čtyř měsíců.

V praxi by to znamenalo že občan, majitel nemovitosti, uvolní ze svých osobních rezerv 150 000 Kč, druhou polovinu 150 000 Kč získá z obecní půjčky. Tato půjčka by mohl být bezúročná po dobu tří, čtyř měsíců. Poté si vyřídí dotaci Zelená úsporám, která má tedy návratnost přibližně tři měsíce. Po získání dotace vrací částku 150 000 Kč obci. Při překročení bezúročné lhůty a nesplacení občanem začíná běžet splátka podle klasického splátkového kalendáře, kterým se obecní půjčka řídí. 

 

Smyslem je podpořit občany v užívání alternativních zdrojů a pomoci jim snížit náklady na bydlení. Tato krátkodobá bezúročná půjčka jim může pomoci překlenout období od zaplacení provedené úpravy do návratu části investice z dotací.

icon_penize.png

Financování: Navýšení krátkodobých peněžních prostředků na půjčky občanům z rozpočtu obce.

bottom of page