top of page

Jsme PRO:

Životní prostředí

Garanti oblasti:

Jakub-Tomančák.jpg

Jakub Tomančák

Pro-Ratíškovice-06537.jpg

Ing. Martin Šupálek

1. Pokračování v aktivitách k zahájení pozemkových úpravách

Aktuální stav:

V katastru obce se nachází velké množství pozemků “dlouhých nudlí” o šířce 2 až 3 metry, často bez přístupové cesty, které nejsou vhodné pro hospodaření. Proto jsou pozemkové úpravy nezbytné pro

 • zlepšování životního prostředí, 

 • ochranu půdního fondu, 

 • snížení nepříznivých účinků sucha a velké vody, 

 • zpřístupnění pozemků majitelům 

 • a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření.

K zahájení pozemkových úprav je potřeba souhlasný podpis nadpoloviční většiny vlastníků pozemků. V současnosti je podepsáno cca 43 % objemu pozemků.

Nový stav:

Prioritou je dokončit sběr podpisů potřebných k zahájení pozemkových úprav.  http://www.cmkpu.cz/pozemkove-upravy/

2. Motivační systém svozu domovního odpadu

Aktuální stav:

Vzhledem k složité celorepublikové situaci v oblasti skladování, svozu a likvidace komunálního odpadu je na města a obce vyvíjen tlak k třídění a snížení produkce domovního odpadu. 

V Ratíškovicích je domovní odpad svážen 2x měsíčně, svoz biodpadu také 2x měsíčně a jednou měsíčně se sváží plasty. Kromě toho je 3x týdně pro veřejnost otevřen sběrný dvůr s vlastní kompostárnou. 

Roční poplatek za svoz odpadů činí 580 Kč/osoba/rok, od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti do 4 let věku. I přes relativně vhodné podmínky pro třídění odpadů v obci není tento potenciál plně využitý.

Nový stav:

Motivovat občany k většímu třídění a snižování objemu komunálního odpadu zavedením motivačního systému. 
 

Např. ve spolupráci s firmou EKOR Kyjov 

 • sledovat objem komunálního odpadu, 

 • registrovat vývoz plastu a papíru 

 • a na základě těchto údajů snižovat roční poplatek za svoz komunálního odpadu. 

 

Příklad, jak to funguje v obci Moutnice:

3. Péče o zeleň

Aktuální stav:

Obecní zeleň je důležitou součástí veřejného prostranství, a v naší obci je této oblasti věnována relativně velká pozornost. 

V minulých letech byl několikrát úspěšně realizován projekt “My zasadíme, vy sklidíte”. Podstatou byla výsadba ovocných stromů v urbanizovaném prostředí obce. 

 

Nevýhodou tohoto projektu jsou samotné ovocné stromy, které jsou náročné na údržbu a také jsou náchylné k nemocem. 

Dalším dlouhodobým problémem (nejen naší) obce jsou krátkosečené trávníky, které při dlouhodobém suchu s minimem srážek vedou k rychlému zasychání porostu a ke ztrátě půdní vlhkosti.

Nový stav:

Pokračovat v duchu projektu “My zasadíme, vy sklidíte”, ale 

 • vybrat jiné než ovocné stromy (např. zařadit stálezelené jehličnany, kvetoucí okrasné stromy a keře).

 • V letních měsících nesekat trávu na nízko 

 • a především podpořit výsadbu květnatých a medonosných luk v obci. 

Přidanou hodnotou by kromě pozitivního vlivu na životní prostředí byla možnost využít luční seno jako krmivo pro místní chovatele hospodářských zvířat.

 

(https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/klasicke-travniky-ve-mestech-chradnou.nahradit-je-mohou-louky)

 

Pozn. ortofoto z 24.7.2021 ukazují v jaké stavu je „zeleň“  po pravidelném sečení až na dřeň.

 

​Výběr vytipovaných lokalit na louky: ​

Květnaté louky Prostějov:

4. Záchyt srážkové vody

Problematika je řešena v bodu PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ/ ÚSPORNÁ A POMOCNÁ ŘEŠENÍ, konkrétně v podbodu obecní energetická soběstačnost. 
 

Takto získanou vodu lze využít pro zavlažování obecní zeleně.
https://www.komunalniekologie.cz/info/jak-zachytit-a-efektivne-vyuzivat-destovou-vodu

5. Odkup lesních pozemků v lokalitě Krátké a Dlouhé Odměry

Aktuální stav:

Obec vykupuje pozemky v lokalite Krátké a Dlouhé odměry. Již vlastní i několik sousedících parcel, ale neprobíhá zde žádná údržba.

Nový stav:

Pokračovat ve výkupu lesních parcel v lokalitě Krátké a Dlouhé odměry.

Každý majitel lesa má povinnost hospodařit v lese tak, aby byla zachována jeho funkce. To znamená 

 • obnovovat lesní porost vhodnými dřevinami, 

 • zvyšovat odolnost lesa. 

 • Zároveň je povinen řešit kalamity - polom či kůrovec. 
   

Bohužel byl les v této lokalitě poškozen kroupami a větry, které v letošním roce přišly. Měla by se udělat údržba tohoto lesa - odstranit polomy a vyzvat (ve spolupráci s lesním hospodářem) všechny majitele lesů v této lokalitě, aby les ideálně prodali obci. Pokud prodat nebudou chtít, připomenout jim jejich povinnosti. 

6. Zlepšování prostředí uvnitř obce

Aktuální stav:

I přestože máme krásnou obec, stále je co zlepšovat.

Nový stav:

Jednou z možností je zahuštění sítě odpadkových košů i s držáky na psí exkrementy, monitoring potenciálně nebezpečných stromů v obci, a jiné. 

Pokud máte nějaké další podněty pro zlepšení, je ideální možností využít námi navrhovaný participativní rozpočet obce, brunch s představiteli obce nebo starou dobrou podatelnu, třeba v novém kabátě.

 

Příklad jak by mohli vypadat koše s držáky na sáčky (Krumvíř):

Odpadkový koš.jpg
bottom of page