top of page

Jsme PRO:

Transparentnost

Garanti oblasti:

Hana-Klimešová.jpg

Ing. Hana Klimešová

Eva-Procházková.jpg

Ing. Eva Procházová, Ph.D.

Filip-Kundrata.jpg

Bc. Filip Kundrata

1. Participativní rozpočet obce – občané v hlasování sami rozhodnou na co bude část peněz využita

Aktuální stav:

Obecní rozpočet a jeho sestavení je základem každé dobře hospodařící obce. Při jeho sestavování se obec snaží co nejpřesněji odhadnout své příjmy a z nich po té vyvozovat své výdaje dle druhu, velikosti a priorit. Výdajové položky jsou dány zejména prioritami vítězné volební koalice, neodrážejí potřeby občanů.

Nový stav:

Co je participativní rozpočet? Participativní rozpočet umožňuje zapojení občanů do rozhodování o rozvoji obce. 
 

 • Vymezí se určitá část peněz v rozpočtu, 

 • občané po té podávají návrhy, co by se za dané finanční prostředky dalo v obci vylepšit. 
   

Ideální je ještě tyto návrhy prodiskutovat na veřejných zasedáních a po té je v písemné formě předložit na radnici k posouzení možnosti realizace. 
 

Konečnou fází je samotná realizace nejúspěšnějšího návrhu občanů.
 

Naším cílem je dát občanům možnost vyjádřit se formou participativního rozpočtu. Vtáhnout je do diskuse o tom, jak budou Ratíškovice vypadat a jak vylepšit jejich spolužití. Naopak to zastupitele, potažmo radní, naučí naslouchat občanům, což zefektivní komunikaci s občany. 
 

Příklady měst se zkušenostmi s participativním rozpočtem:

2. Zveřejňování zápisů ze zastupitelstva, jejich včasnost a dostupnost

Aktuální stav:

Podle §95 zákona č.128/2000 Sb se o průběhu zasedání zastupitelstva pořizuje zápis, který musí být vyhotoven do 10 dnů od skončení tohoto zasedání. Tyto zápisy jsou uloženy na obecním úřadě k nahlédnutí. Dále je zápis dostupný ve formátu pdf na stránkách obce, který je zveřejňován nahodile (například v červnu 2022 chyběly veškeré zápisy ze zastupitelstev konaných v roce 2022).

Nový stav:

Doplnit zápisy ze zastupitelstva také o audiozáznam, který by nemusel být automaticky veřejně dostupný, pouze na vyžádání. Zřízení „audioknihovny“ se záznamy, které by byly kontrolovány s ohledem na GDPR v souladu s metodickými pokyny uvedenými na stránkách Ministerstva vnitra. 
 

Jedná se o relativně levné a technicky nenáročné řešení. 
 

Příkladem, kde je tento systém využíván, může být město Písek (Publikace příkladů dobré praxe - Přívětivý úřad obcí III. typu 2019 ). 
 

Zápisy ze zastupitelstva zveřejňovat na webu do data konání dalšího zasedání zastupitelstva.

3. Transparentní financování spolků, grantový systém rozdělování příspěvků

Aktuální stav:

Aktuálně v obci působí několik spolků, jež zajišťují volnočasové aktivity pro mládež:
 

 • FK Baník Ratíškovice (fotbal), 

 • SK Baník Ratíškovice (oddíl kuželek, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, oddíl sportovní gymnastiky), 

 • Hasiči, 

 • Junák, 

 • RC Bambino 

 • a Myslivecký kroužek pro děti. 
   

Způsoby financování se velmi liší. 
 

 • FK Baník Ratíškovice dostává největší příspěvek od obce. V roce 2022 to bylo 800 000 Kč (z toho 210 000 Kč na mzdu správce hřiště a 50 000 Kč na energie pro Baník s.r.o.), 

 • SK Baník Ratíškovice příspěvek 400 000 Kč (z toho 20 000 Kč na energie), 

 • Hasiči 80 000 Kč na vybavení pro mládež, 

 • Junák 80 000Kč na vybudování lezecké stěny. 
   

Tyto informace jsou dostupné na stránkách obce Ratíškovice, z uzavřených smluv. 
 

SK Baník Ratíškovice ani FK Baník Ratíškovice nezveřejňují své účetní závěrky a zápisy z valných hromad. Povinnost zveřejňovat účetní závěrky pro zájmová sdružení platí od roku 2016!

Nový stav:

1. Dohlížet na zveřejňování účetních závěrek, které ukládá zákon.

2. Změnit způsob financování zájmových sdružení a spolků.

Pro zajištění maximální transparentnosti a vyloučení protěžování spolků bychom doporučovali příspevěk rozdělovat podle těchto kritérií. 
 

Podpora členů - dětí - 1 bod*

Spolupráce s obcí na akcích - 1 bod*

Akce pro veřejnost - nevýdělečená - 1 bod*

Akce pro mládež / děti - veřejnost - 1 bod*

Nájem, údržba majetku obce, energie - 100 % vynaložených nákladů

Mimořádný úspěch člena/ týmu - 1 bod*
 

*Částka za 1 bod je vždy určena podle aktuálního rozpočtu pro podporu spolků.

O zbylé finanční prostředky si budou muset zažádat a podrobně popsat, na jaký účel je budou chtít využít, přičemž to budou muset doložit (například doprava mládeže). 

4. Transparentnost financování příspěvkových organizací a organizací zřizovaných obcí (škola, Baník Ratíškovice, s.r.o., Osvětová beseda)

Aktuální stav:

Příspěvkové organizace a organizace zřizované obcí čerpají z rozpočtu obce příspěvek na svou činnost. Organizace mají zveřejněnou žádost o příspěvek, kde mají některé více a některé méně rozepsáno na úhradu jakých nákladů budou peníze využity. 

Tyto organizace musí předkládat vyúčtování využití příspěvku hlavnímu účetní do 31.3. následujícího roku. Vyúčtování je neveřejné.

Nový stav:

Aby bylo jasné a transparentní na co byl příspěvek z rozpočtu obce využit, předkládat na dohodnutém formuláři způsob využití příspěvku. Tato vyúčtování zveřejňovat.

5. Odbornost a kvalitní kritéria ve výběrových řízeních, odborníci v čele organizací zřizovaných obcí

Aktuální stav:

V čele příspěvkových organizací jsou dnešní radní a zastupitelé. 

 

 • Osvětovou besedu a společnost Baník Ratíškovice, s.r.o. vede členka zastupitelstva, radní. 

 • Ředitelem Základní školy Ratíškovice je rovněž zastupitel, radní. V případě školy proběhlo výběrové řízení na ředitele školy v roce 2004 a od té doby je řediteli prodlužováno pověření na řízení, aktuálně do konce školního roku 2022/23. 

 • Na ředitelku Spolkového domu (Baník Ratíškovice, s.r.o.) výběrové řízení nebylo uskutečněno, došlo k pověření rozhodnutím rady.

Nový stav:

 • Na veškeré budoucí volné pozice vypisovat řádná výběrová řízení. 

 • V čele hodnotících výběrových komisí mít odborníky z okresu, kteří by dopomohli vybrat opravdu kvalifikované a zkušené zaměstnance, čímž bychom předešli spekulacím o vhodnosti vybraných kandidátů. 

 • V případě, že by se místo nepodařilo obsadit, např. z důvodu, že se nepřihlásí zájemce, lze na dobu nezbytně nutnou pověřit vybranou osobu.

bottom of page