top of page

Jsme PRO:

Moderní obec

Garanti oblasti:

Hana-Klimešová.jpg

Ing. Hana Klimešová

Eva-Procházková.jpg

Ing. Eva Procházková, Ph.D.

Pro-Ratíškovice-06537.jpg

Ing. Martin Šupálek

1. Projekt Moderní a otevřený obecní úřad

Aktuální stav:

Obec Ratíškovice není zapojena v projektu.

Nový stav:

Naším cílem je zapojit obecní úřad do projektu Moderní a otevřený obecní úřad, který aplikuje nejnovější poznatky k dobré správě do praxe. 
 

 • Důsledně a otevřeně komunikuje s občany, díky čemuž lze dosáhnout jen díky práci zaměstnanců, kterým obec vytváří adekvátní podmínky. To vše pak vede ke spokojenosti na obou stranách. 

 • Sledují se moderní trendy ve vývoji státní správy – digitalizace, komunikace a chuť zapojovat veřejnost do dění. 

 • Realizací projektu se zvýší občanská participace, rozvíjení kompetencí a kvalit úřadu, zvýší se spokojenost občanů a podpoří se prezentace města.
   

Projekt nabízí informační otevřenost, participaci veřejnosti, prohloubení profesionality pracovníků úřadu, propojení jednotlivých odborů úřadu a digitální formuláře.

Viz: Moderní město, moderní úřad | Moderní obec (moderniobec.cz)

2. Beseda představitelů obce s občany

Aktuální stav:

Aktuálně žádné neformální setkávání neprobíhá.

Nový stav:

Neformální setkávání představitelů obce (starosta, místostarosta) s občany např formou „brunche“ (= pozdní snídaně), či posezení u kávy. Probírání aktuálních témat, současných i budoucích investičních akcí, možnost vyjádření názorů a připomínek občanů. 
 

Akce může probíhat čtvrtletně, půlročně nebo dle možností. 
 

Cílem je větší propojení obce s občany, zvýšení zájmu a informovanosti moderní formou.

Příklady:

3. Družiny a podpora školy

Aktuální stav:

Škola v Ratíškovicích je velmi dobře vybavena, za posledních patnáct let prošla rozsáhlou rekonstrukcí, její prostory jsou příjemné, útulné. V tomto trendu bychom rozhodně chtěli pokračovat. Protože investice do vzdělání jsou důležité. 
 

Samozřejmě, že nejen peníze zajistí kvalitu výuky a práci žáků. Ale mohou dopomoci k tomu, že např. 

 • správně zvolené didaktické pomůcky motivují žáky k lepším výkonům, 

 • kurzy a školení pro učitele rozšíří jejich schopnosti a dovednosti. 
   

V covidové době jsme se přesvědčili, že digitalizace školství je nutností. Požadavky moderní společnosti jsou zkrátka čím dál náročnější a my jsme nuceni tyto trendy sledovat a přizpůsobovat se jim, pokud možno právě už v útlém věku dětí. 

A důležitou kapitolou je také stravování ve školní jídelně. Zde vidíme největší prostor pro zlepšování. I ve stravování se totiž požadavky značně mění. Tím spíše, když školní kuchyně vaří pro děti všech věkových kategorií - jak pro děti v MŠ ve věku 3-6 let, tak pro nižší a vyšší stupeň ZŠ.

Nový stav:

 • Rozhodně chceme plně podpořit pestrou výuku reagující na nejnovější požadavky společnosti (školení a vzdělávání zaměstnanců). 

 • Nechceme upustit od současného stavu a i nadále udržovat trend v kvalitní výbavě školy a školních pomůcek. 

 • Nedílnou součástí dnešní doby jsou technologie - tedy chceme zvýšit úroveň digitalizace školy (funkční internet v celé budově školy, plné využívání interaktivních tabulí ve výuce). 

 • Za důležité považujeme zvýšit úroveň kvality školního stravování. 

4. Zkvalitnění komunikace s občany (sociální sítě, Zvon, Infokanál, web apod.)

Aktuální stav:

V současnosti obec využívá tradičních zdrojů jako jsou
 

 • placené obecní noviny ZVON, který vychází jednou za 2 měsíce a obsahují mimo jiné informace o jednání rady. 

 • Hlášení obecního rozhlasu, které je dostupné ve všední den. 

 • Obecní kanál na kabelové televizi INFOKANÁL, který není dostupný všem občanům. 

 • A již tradičním zdrojem informací jsou webové stránky obce www.ratiskovice.com, které obsahují nejvíce informací. Nachází se zde elektronická úřední deska a např. v sekci aktuálně najdeme aktuality, přepisy hlášení obecního rozhlasu, vyšlá čísla ZVONu a samostatnou sekci ohledně Covid-19. Na stránkách je také odkaz na INFOKANÁL s funkčními odkazy na jednotlivé informace uváděné v kabelové TV.
   

Mezi ne dobře využité zdroje patří sociální sítě. Obec má Facebookovou stránku www.facebook.com/obecratiskovice s nevyužitým potenciálem. 
 

Zároveň obec zřídila další Facebookovou stránku “Co se děje v Ratíškovicích”, díky čemuž probíhá zmatení občanů vzhledem k různému obsahu na stránkách (název stránky totiž lze pochopit i tak, že na stránce lidi najdou informace o akcích a věcech, které se v Ratíškovicích budou dít). Další sociální sítě obec nepoužívá.

Obec je mimo jiné také součástí aplikace “V obraze” o jejíž existenci, ale mnoho občanů neví díky téměř nulové propagaci této aplikace.

Nový stav:

a) Přepis i možnost přehrání hlášení rozhlasu ihned po a nejlépe ještě před vyhlášením. 

b) Modernizace INFOKANÁLu. 

c) Aktivnější využití sociálních sítí zejména Facebook a Instagram.

d) Modernizace webových stránek.

 • Např. zobrazení pro seniory (viz  www.milotice.cz/seniori/), 

 • Zpřehlednění a zjednodušení nepřehledné struktury stránek (a to i dle uživatelských zkušeností), 

 • Efektivní provázání se sociálními sítěmi.

e) Vhodné je také začít využívat newsletter jako jednu z forem pravidelné informovanosti občanů. 

Inspirace:

5. Aktivní sociální oblast

Aktuální stav:

Úřad obce - matrika - přestali oslovovat rodiče novorozených miminek s Vítáním občánků. Každý, kdo má zájem, se má přihlásit u matrikářky. Ve Zvonu již nejsou zveřejňovány nově narozené děti, svatby, životní jubilea, úmrtí apod. 

Nový stav:

Součinnost matriky při oslovení rodičů k obřadu Vítání občánků: 

 • elektronická pozvánka, 

 • nebo alespoň výzva na sociálních sítích, infokanále atd. k přihlášení k tomuto obřadu, tedy aktivnější sociální aktivita na sociálních sítích (inspirace např. ve Vacenovicích).  

 • S ohledem na GDPR by matrika mohla kontaktovat dotyčné osoby, zda souhlasí se zveřejněním. 

V případě uzavírání sňatků je možné snoubence oslovit předem při podpisu nezbytných dokumentů na matrice. Stejně tak v případě životních jubileí lze vše řešit s předstihem.

bottom of page