top of page

Jsme PRO:

Investice, opravy a údržbu

Garanti oblasti:

Pro-Ratíškovice-06537.jpg

Ing. Martin Šupálek

Lukáš-Břoušek.jpg

Ing. Lukáš Břoušek

Hana-Klimešová.jpg

Ing. Hana Klimešová

Radim-Slezar.jpg

Ing. Radim Slezar

1. Rekonstrukce smuteční síně

Aktuální stav:

Již v minulých letech se zastupitelstvo obce zabývalo rekonstrukcí smuteční síně. Obec rekonstruovala rozvody topení a proběhla výměna skleněného průčelí budovy. Také byla v budově a jejích venkovních prostorách modernizována a vyměněna ozvučovací technika, bohužel však zcela nedostatečně. 

Jiné větší investice v současnosti nejsou zvažovány, což vyplývá z jednání zastupitelstva, především z jednání rady obce. A to i přesto, že se zastupitelstvo a rada obce v posledních měsících aktivně zabývali řešením této opravy. 

Byl vypracován předběžný návrh rekonstrukce, navrhované změny prošly stavební komisí, která opravy JEDNOZNAČNĚ SCHVÁLILA. Bohužel stávající rada obce NEHODLÁ dále pokračovat v opravách této stavby. Dle vyjádření pana místostarosty byl do rekonstrukce smuteční síně v uplynulých 30ti letech investován 1 000 000 Kč.

Současné vedení obce preferuje výstavbu hudebního sálu v areálu základní školy, proto byl jeho rozpočet na projektovou dokumentaci navýšen na 2 250 000 Kč. Dle vyjádření obce má Hudební sál sloužit nejen žákům ZŠ a MŠ, ale také spolkům a oddílům, a to z důvodů vytížení Spolkového domu pro komerční účely (svatby, rodinné a firemní oslavy, konference atd). Tento projekt je však finančně mnohem náročnější a v době krize by obec měla zvažovat méně nákladné projekty a udržovat a modernizovat již stojící vlastní budovy.

Nový stav:

Idea projektu

Onu rekonstrukci smuteční síně by bylo dobré pojmout jako komplexní projekt a vycházet z celého areálu. Celý areál se myslí charitní dům s lékařskou ordinací, kostel s farou, hřbitov a celý prostor smuteční síně. 

Tento zdánlivě nesourodý prostor ideálně propojit v jeden celek. Šlo by o opravu smuteční síně, vytvoření nových parkovacích míst a klidové zóny. Taky by bylo vhodné začlenit do areálu farní zahradu a tím i její pozemek zhodnotit.

Tato idea vychází z řešení velkých městských hřbitovů, kde celý areál stojí jako celek a v mnohých případech působí i jako park. Projekt by byl koncipován do více realizačních fází a postupně jednotlivě dobudován. 

Návrhy řešení

 1. Architektonická koncepce

 2. Výtvarné řešení celku 

 3. Interiérové řešení a prostor obřadní síně

 4. Zvolit vhodný a vkusný nábytek objektu

 5. Technické řešení a energetická úspora objektu

 6. Dobrá zvuková technika s monitory

 7. Navazující venkovní klidový prostor

 8. Vybudování protihlukové stěny

POSTER-SMUTECNI-SIN-02.jpg
POSTER-SMUTECNI-SIN-03.jpg
POSTER-SMUTECNI-SIN-10.jpg
POSTER-SMUTECNI-SIN-11.jpg
icon_penize.png

Financování: Ideální by bylo financování z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z nějakého dotačního projektu. Bohužel aktuálně neexistuje žádný dotační projekt, který by se dal využít na rekonstrukci smuteční síně. Nicméně může se v budoucích letech objevit a tím pádem musíme být připraveni a mít zpracovanou projektovou dokumentaci.

2. Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Aktuální stav:

Budovu hasičské zbrojnice užívá sbor dobrovolných hasičů od roku 1964. Nachází se na  dolním konci ulice Řádky,  ve své době patřila k největším a ke svému účelu slouží dodnes. Dobrovolní hasiči jsou jako první zapojení do krizových situací - požáry, povodně, tornádo, nehody a proto by jim měla být směřována pomoc investiční povahy.

Nový stav:

Je nutná rekonstrukce interiéru i exteriéru hasičské zbrojnice včetně opravy a rozšíření nájezdů a parkovacích míst před budovou. Dále pak dovybavení a vylepšení výzbroje SDH.

icon_penize.png

Financování: Dotace z národních či evropských fondů.

3. Péče o obecní majetek – vzhled budovy 101 (fasáda, vchod) + terasa spolkového domu

Aktuální stav:

a) Budova č. p. 101 – Budova bývalé školní jídelny, nyní bytový dům č. p. 101, slouží od července 2008 jako byty pro sociální bydlení. Budova byla rekonstruována ze Státního fondu rozvoje bydlení. 
 

 • Z venku působí budova neudržovaná - špinavá fasáda, špinavá neudržovaná okna, parapety. 

 • Vchod do budovy obestavěný posezením, květinami a jinými věcmi nepůsobí příjemně na okolí.
   

b) Spolkový dům byl otevřen v září 2016. Některé prvky/materiály, které byly vybrány jsou neadekvátní pro tak masivní využívání budovy. Zejména se jedná o

 • velkou poruchovost hlavních dveří, 

 • lamely, ze kterých je tvořena podlaha terasy Spolkového domu působí nevábným dojmem – špinavá, uvnitř nepořádek. 

 • Skleněná střecha terasy je špatně omyvatelná a v létě na terase není možné sedět z důvodu horka.

Nový stav:

a) Budova č. p. 101  

 • Vyčistit fasádu, 

 • nechat umýt okna/zrenovovat včetně parapetů. 

 • Vchod bytového domu nechat průchozí už z důvodu bezpečnosti a vyhradit nájemníkům posezení v jiné části dvora.
   

b) Spolkový dům 

 • Zastínit terasu, aby nepůsobila jako skleník. 

 • Pravidelně čistit terasu, případně zvážit její výměnu, 

 • a udržovat dřevěné prvky.

icon_penize.png

Financování: Omezením investic zbydou peníze na opravy a udržování stávajících budov. Stavba každé nové budovy, byť třeba z dotace, sebou nese zvýšení provozních nákladů obce! A to je třeba si také uvědomit. Na provoz dané budovy již žádná dotace není!

4. Zpracování studie na rekonstrukci kuchyně Restaurace Sport 

Aktuální stav:

Kuchyně v Restauraci Sport je v původním stavu. Při rekonstrukci Spolkového domu došlo k rekonstrukci prostor restaurace a WC, ale kuchyně byla vyňata. Nachází se v ní nevyhovující vybavení. 
 

Od listopadu 2022 bude tato restaurace jediná, která bude v Ratíškovicích vařit. Stávajícím nájemcem je pan Radim Trachtulec. 

Nový stav:

Zpracování studie na rekonstrukci kuchyně Restaurace Sport. V dalších letech pak rekonstrukce a s tím související zvýšení nájemného. 

Rekonstrukce bude nutná pokud chceme zachovat alespoň jedno restaurační zařízení pro občany a také zaměstnance místních firem, kteří hojně využívají denní menu.

icon_penize.png

Financování: Financování studie z rozpočtu obce.

5. Zajištění adekvátního zázemí pro obecní četu

Aktuální stav:

Jako zázemí pro obecní četu nyní slouží nevyhovující prostory v areálu Baník,  přilehlé budovy vedle haly a hala samotná. Pro účely skladování materiálu, skladu nářadí, techniky, apod. slouží rozestavěná hala. Tato hala mohla být dle starých návrhů dokonce i součástí plánovaného nového kulturně-sportovního centra obce. 

Z tohoto původního účelu bohužel neuváženým přístupem bývalého vedení obce sešlo a hala se stala z hlediska bezpečnosti a statiky (pravděpodobně z důvodu nadměrné koroze) nezpůsobilou k dokončení. Proto nyní slouží pouze jako sklad a garáže pro techniku.

Dále pro své účely obecní četa využívá pravděpodobně i areál místního sběrného dvora – parkování techniky, případně další obecní prostory.

Nový stav:

Z důvodu stávajícího nevhodného zázemí pro účely obecní čety se jeví jako ideální výstavba nové budovy v areálu Baníku v prostoru za tenisovým klubem. V této budově by obecní četa nalezla 
 

 • odpovídající a důstojné pracovní podmínky a prostředí (šatny, WC, sprchy, kuchyňka), 

 • garáže pro techniku, 

 • sklady, 

 • dílnu se zařízením pro základní servis používané techniky. 

Provedení – montovaná hala zateplená PUR panely, kovová konstrukce, zděné prostory pro sociální zázemí. Samostatná přístupová brána a cesta z ulice Sportovní vedle volejbalových a tenisových kurtů.
 

Pozn. Stávající nedokončená hala – navrhujeme znovu prověřit aktuální technický stav konstrukce a zjistit, zda by se dala využít pro jiné účely (např. plocha pro kryté ledové kluziště, hokejbalové hřiště, nohejbalové hřiště, sezónní beach volejbalové hřiště, prostory pro košty, zábavy, koncerty, tržnice, zázemí pro sportovní účely, apod.).