top of page

Dopravní infrastruktura v obci

Ratíškovice jsou vcelku malebnou obcí, hezky upravenou, občansky velmi dobře vybavenou. Co se týče obecních komunikací jsou aktuálně na dobré úrovni, všude se dostaneme pohodlně „suchou“ nohou. V minulých letech se zbylá část ulic opravila a dnes máme pevný povrch na všech obecních komunikacích. Všichni zajisté vnímáme zvyšující se frekvenci dopravy, počty automobilů a s tím spojené nepříjemnosti jako nedostatek parkovacích míst a houstnoucí provoz v obci. Je více než jisté, že bude zapotřebí, aby obec v tomto ohledu podnikla v budoucnu několikerá opatření. My v PRO jsme se již nad touto problematikou zamysleli a napadá nás několik možných způsobů, jak zvýšit bezpečnost na silnicích v obci a nastavit pravidla, která by byla příjemná a užitečná pro všechny.


· U Radnice – centrum celé obce, je zde soustředěno několik obchodů a služeb, pravidelně se zde konají trhy prodejců, je zde zvýšený pohyb osob, proto navrhujeme v celém prostoru kolem obecního úřadu omezit rychlost na 30 km/h

· Řádky – široká, dlouhá ulice svádějící ke svižné jízdě, s poměrně hustým provozem a absencí chodníků, problematika parkování, kdy jsou vozidla zaparkována v obou směrech. Na začátku ulice je cukrárna, tudíž v sezonním období (cca květen – září) je zaznamenán zvýšený pohyb chodců, cyklistů, převážně dětí. Navrhujeme snížit povolenou rychlost na 40km/h a úpravu parkování v jednom směru.

· Posvátná – taktéž ulice svádějící ke svižné jízdě, navrhujeme umístění retardéru v okolí křižovatky Posvátná X Baráky (ve směru od Vacenovic), tím se sníží rychlost průjezdu přes most, kde již bylo několik dopravních nehod. Převážně v zimních měsících, kdy je zde teplota v okolí potoka nižší a vozovka namrzá.

· Sportovní – opět problematika parkování, zvýšený pohyb osob v okolí spolkového domu a sportovního areálu. Navrhujeme snížení rychlosti na 40km/h.

· Dále považujeme za aktuální opakovaně apelovat na občany, aby svá vozidla parkovali na příjezdových místech do svých domů a v garážích v co nejvyšší možné míře. Pokud pochopitelně tuto možnost parkování mají.

· Za samozřejmost považujeme pravidelnou péči o zeleň v blízkosti křižovatek z důvodu snížené viditelnosti. Opět se zde promítá i problematika parkování. Například ve velké většině křižovatek s ulicí Rohatecká je velmi špatná viditelnost.

· Taktéž považujeme za nutné občany nabádat k využívání vybudované cyklostezky na ulici Vítězná. A občasné dozorování obecní policie, která by cyklisty upozorňovala, že je-li v obci stezka pro chodce a cyklisty, je více než vhodné, aby ji cyklista využil.

Vlastníkem místní komunikace je obec, v jejímž katastru se komunikace nachází. Ke změně v dopravní značení je nutné, aby obec podala žádost na nejbližší obec s rozšířenou působností, tedy v našem případě město Hodonín. Žádost musí být doplněna o posudek Policie ČR, která by měla vyhodnotit dopravní situaci a zda je žádost opodstatněna.

Obec tedy může zasáhnout organizačně, určit, jak má provoz na místní komunikaci vypadat. Ovšem to, jak se budeme v obecním provozu chovat, je už čistě na účastnících silničního provozu. Mějme tedy na paměti, že se na silnicích pohybují děti, ale i starší občané, kteří se často nedokáží zvýšenému provozu přizpůsobit. Zde je jen několik nápadů, které by mohly přispět k tomu, aby nám silniční provoz nepřerostl přes hlavu. Ta největší práce je ale na nás, Ratiškovijácích. Buďme k sobě ohleduplní na silnicích i v životě.

Kommentare


bottom of page