top of page

ZHODNOCENÍ ROKU 2023 A VÝHLED DO NOVÉHO ROKU 2024

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám všechno dobré v novém roce 2024, především hodně zdraví, které je nejdůležitější, pracovních úspěchů, osobní a rodinné pohody.


Ale vraťme se nyní pomyslně na počátek roku 2023 a projděme jej společně alespoň ve vzpomínkách. Rádi bychom vám přiblížili, co vše se za ten uplynulý rok odehrálo, jak vznikají nové projekty a jak se snažíme naplňovat náš volební program.

 První měsíce roku 2023 byly ve znamení dvou důležitých akcí – hledání praktického lékaře a nákupu areálu Cihelny. Přivést do obce PL jsme si dali jako závazek vůči Vám, občanům. Díky pilné dlouhodobé práci pana starosty Martina Šupálka a zastupitelky Hany Klimešové, kteří vyhledávali, obvolávali a osobně se setkávali s možnými kandidáty na lékaře v obci, mohla 3. května 2023 začít registrace pacientů k MUDr. Balážové, která ordinuje na DPS. Paní doktorka stále ordinuje jen jeden den – důvod je prostý, k tomu, aby mohla rozšířit ordinační hodiny potřebuje navýšit počty pacientů. Obavy z neošetření nebo akutní pomoci v jiné dny mít nemusíte, paní doktorka vás přijme také v nedaleké ordinaci v Rohatci – Kolonii.


Bezpochyby nejvýznamnější investiční akcí roku 2023 se stal odkup areálu bývalé cihelny. Příležitost ke koupi tohoto strategicky výhodně situovaného areálu (prakticky střed obce, navazující na stávající infrastrukturu, sportovní areál a Spolkový dům) se novému vedení naskytla hned zkraje roku. Pro našeho leadra a zároveň starostu Martina Šupálka se tento projekt stal téměř srdcovou záležitostí. Jelikož vytušil potenciál dané lokality pro možnou výstavbu a další rozvoj obce, podařilo se mu v krátkém čase přesvědčit nejen koaliční partnery, ale i ostatní zastupitele, o významu a důležitosti této investiční akce. Důležitým argumentem se stal také veřejný zájem o zamezení vybudování případné soukromé průmyslové zóny v tomto areálu, což by se citelně dotklo nejednoho občana Ratíškovic. I přes komplikované majetkoprávní poměry, vztahující se k bývalému areálu cihelny a relativně vysoké ceně, došlo ke schválení možnosti koupě již na únorovém zastupitelstvu. Následně v březnu byla podepsána samotná smlouva mezi obcí Ratíškovice a insolvenčním správcem. V současné době je již přichystán návrh na změnu územního plánu v dané lokalitě, který by změnil zařazení pozemků v areálu bývalé cihelny ze smíšené výrobní na smíšenou obytnou.


 Pan starosta se celý rok zabýval energetickou soběstačností obce a výsledkem bylo zpracování několika projektů na umístění fotovoltaických panelů  a následné podání žádostí o dotace na MŽP. Projekt i nadále pokračuje a v případě poskytnutí dotací a příznivé cenové nabídce by mohlo dojít k umístění panelů na některé obecní budovy. Pozitivní posun jste mohli zaznamenat také v možnostech pro občany – obecní půjčka na rekonstrukci se rozšířila o možnost využití na zelenou úsporám.


V druhé polovině roku se naskytla příležitost dotace z IROP na rozšíření hasičské zbrojnice. Na tuto možnost starosta s hasiči okamžitě zareagovali, vypracovala se studie rozšíření a podala se žádost o dotaci. Během roku 2024 začnou stavební práce. Hasiči tak získají nové zázemí, které si bezesporu zaslouží. Jejich pracovní nasazení a obětavost je pro obec důležitá.


Stejně tak se vyskytla možnost získání dotace na venkovní učebnu Archimedes u ZŠ a MŠ Ratíškovice, která nadchla vedení obce i základní školy, a tak se rozjel i tento projekt, který bude realizován z dotací během roku 2024. Učebna bude sloužit k výuce přírodních věd a nabízí dětem vhled do problematiky ekologie a soběstačnosti. Dále jsou předjednány nové herní prvky, které se u školy objeví již na jaře tohoto roku.


Další oblastí, která vzala spoustu času především našim PRO maminkám – Monice, Nikol, Hance i Evě, ve spolupráci se starostou, byla oblast dětských hřišť. V původním projektu dětského hřiště za stavebninami nebylo zcela jasné, pro jakou věkovou kategorii dětí je hřiště koncipováno. Byla tedy vytvořena nová koncepce a uspořádání Lesoparku. Projekt je schválen a až počasí dovolí, začne se s realizací. Snad vše půjde podle plánu a děti si budou moci v druhé polovině roku hřiště naplno užít.  A protože je nutné děti zabavit i v případě nepříznivého počasí, připravujeme pro ně i vnitřní hernu, na kterou Ing. Hana Klimešová vypracovala projekt a spolu se starostou podali žádost o dotaci – ale o tom, až v průběhu roku 2024.


 Tak jak jsme slíbili, během celého roku probíhala min. 1 x za měsíc sociálně-administrativní služba, která bude v roce 2024 pokračovat i nadále. Zároveň během celého roku probíhaly přednášky pod záštitou sociální komise. I o ty nebudou naši spoluobčané letos ošizeni.


Chtěli bychom upozornit na to, že samozřejmě změn a projektů bylo mnohem více, my zde vypisujeme ty, na kterých má naše uskupení podíl, nebo které byly hlavně z naší iniciativy. Je nutno říci, že nic z toho by nemohlo proběhnout bez spolupráce celé koalice a potažmo i zastupitelstva, kde vždy v důležitých rozhodnutí panuje shoda.


To bylo „krátké“ shrnutí naší práce. Je toho pochopitelně mnohem více a rádi vše probereme osobně, třeba na některém zastupitelstvu nebo oficiálních akcích obce. Děkujeme za vaši pozornost, podněty i přízeň a věříme, že spolu dokážeme ještě mnoho dobrých změn. Jen prosím mějte na paměti, že jakákoliv aktivita, je snaha posunout Ratíškovice dál. Kéž je tento cíl společný pro nás všechny!

Commentaires


bottom of page