top of page

Komunální volby 2022

Jistě jste si nemohli nevšimnout, že nás o víkendu čekají komunální volby. Počet akcí v obci se znásobil, aktivita na sociálních sítích vzrostla a kandidující strany se přetahují o přízeň voličů.


Možná si říkáte, proč takový „humbuk“, vždyť jsou to jen další volby. Přitom by z pohledu občana mělo jít o volby nejdůležitější. Volené zastupitelstvo a příslušné orgány obce, které jsou z něj odvozeny (viz článek), odpovídá za dodržování plánu rozvoje a hospodaření s obecním rozpočtem a majetkem. Tím rozpočtem, který je částečně tvořen daněmi, které odvádíme z našich příjmů. I přesto mají komunální volby relativně nízkou volební účast, která se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %.


Přitom by se hodilo odkázat na staré české přísloví „Bližší košile nežli kabát.“ Obecně totiž v ČR platí, že nejvyšší zájem je o volbu prezidenta republiky. Na druhou stranu nejnižší volební účast je u voleb do senátu. I proto se konají dohromady s komunálními nebo krajskými volbami.


Naneštěstí patří systém komunálních voleb k nejsložitějším u nás. Není proto divu, že jsme často zmateni, jak vlastně máme volit. Pojďme si tedy v jednoduchosti říci jaké mám, jako volič, možnosti.


Křížek sem, křížek tam

Standardně volí občan České republiky, který nejméně v den voleb dovršil věku 18-ti let. Občané volí v místě trvalého bydliště. U komunálních voleb nelze vyřídit volební průkaz a volbu si „odbýt“ jinde. Což již z názvu ‚komunální‘ zcela logicky vyplývá.


Zatímco u voleb parlamentních a senátních používáme pro výběr svého kandidáta kroužek, u komunálních voleb se křížkuje. A co s těmi křížky?


Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v samostatných zarámovaných sloupcích. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V Ratíškovicích je celkem 15 zastupitelů, tedy každý volič má k dispozici patnáct křížků, které může dle svých preferencí rozdělit nejen mezi strany, ale také mezi jednotlivé kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo jednotlivé kandidáty, popřípadě kombinaci obojího.


Volič má tolik hlasů (křížků), kolik je členů zastupitelstva. Máme tedy jedinečnou možnost sestavit si své „vlastní“ zastupitelstvo dle svých osobních priorit a sympatií nezávisle na volební straně. Výhodou (či nevýhodou) komunálních voleb je jistá znalost a užší vazby mezi kandidátem a voličem.

  • První možností je dát křížek celé straně a tím přidělit 15 hlasů kandidátům v uvedeném pořadí.

  • Druhou možností je rozdat 15 křížků kandidátům napříč volebními stranami. Pokud volič označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.

  • Třetí možností je kombinace obou způsobů, volič vybere jednu stranu a následně například pět kandidátů z jiných stran. Strana, kterou vybral pak o tyto hlasy přijde (posledních 5 kandidátů strany hlas nezíská).

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, křížky pro kandidáty se nepočítají a neznamená to, že by tímto volič konkrétnímu kandidátovi přidal hlas.


Mandáty a jejich rozdělení

Ani samotné rozdělení hlasů není jednoduché. Nejprve se sčítají hlasy, které dostaly jednotlivé strany s hlasy jednotlivých kandidátů. Každá strana musí získat alespoň 5 % hlasů, jinak je vyřazena. K přepočtu hlasů se pak používá poměrný volební systém.

Preferenční hlasy pak určují, kdo získá mandát v zastupitelstvu – celkový počet hlasů strany se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů kandidáta.


Získá-li jeden kandidát o alespoň 10 % více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí celkový počet preferenčních hlasů.


Termín letošních voleb připadl na 23. a 24. září. Nezapomeňte si tento termín poznamenat do diáře a přijďte k volebním urnám. I volební účast totiž hraje důležitou roli! Ať už budete volit kohokoliv pamatujte, že vy rozhodujete o tom, jakým směrem se bude naše obec následující 4 roky ubírat.댓글


bottom of page